11-500 GIŻYCKO ul. MICKIEWICZA 9, tel. 602 718 580 email: ckdiver@suw.pl, ckdiver@ckdiver.plOFERTA UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO

DLA INSTRUKTORA PŁETWONURKOWANIA ORAZ PRZEWODNIKA NURKOWEGO

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Instruktora Płetwonurkowania i Przewodnika Nurkowego


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna instruktorów płetwonurkowania i/lub przewodników nurkowych za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. .
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuję się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody


Ponadto zakres ubezpieczenia OC Instruktorów Płetwonurkowania i Przewodników Nurkowych pokrywa koszty:

Zakres terytorialny i czasowy

Teren Cały Świat z wyłączeniem USA i Kanady

Czas ochrony - 1 rok

INSTRUKTOR PŁETWONURKOWANIA

Suma Ubezpieczenia: 100.000,00 PLN

Składka roczna: 250,00 PLN

Zniżki za zawarcie dwóch i więcej ubezpieczeń w pakiecie rocznym do 15% w składce

UWAGA! Możliwe sumy ubezpieczenia: 100.000 200.000 500.000 PLN

PRZEWODNIK NURKOWY

Suma Ubezpieczenia: 100.000,00 PLN

Składka roczna: 125,00 PLN

Zniżki za zawarcie dwóch i więcej ubezpieczeń w pakiecie rocznym do 15% w składce

UWAGA! Możliwe sumy ubezpieczenia: 100.000 200.000 PLN

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurków

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego lub osoby na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego


Za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu, w tym płetwonurkowania

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z ubezpieczającym gospodarstwo domowe, za szkody wyrządzone osobom trzecim

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuję się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

Ponadto zakres ubezpieczenia OC Instruktorów Płetwonurkowania oraz Płetwonurków pokrywa koszty:

Zakres terytorialny i czasowy

Teren Cały Świat z wyłączeniem USA i Kanady

Czas ochrony - 1 rok

Suma Ubezpieczenia: 100.000,00 PLN

Składka roczna: 40,00 PLN

Zniżki za zawarcie dwóch i więcej ubezpieczeń w pakiecie rocznym do 15% w składce


UWAGA! Możliwe sumy ubezpieczenia: 50.000 100.000 200.000 PLN

Opcjonalnie:

Rozszerzenie ochrony o :

Np.: szkody wyrządzone przez psy, w czasie uprawiania narciarstwa, wyczynowe uprawianie sportu

Raty 2 - +5% w składce

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Wariant I /Istnieją również w ofercie inne warianty/

Ubezpieczyciel dokonuje również zwrotu kosztów:

Zakres świadczeń wypłacanych w związku z zaistniałym wypadkiem może zostać rozszerzony o:

/opcja nie ujęta w poniższej kalkulacji/

Zakres terytorialny i czasowy

Teren Cały Świat

Czas ochrony - 1 rok

Przykładowa Suma Ubezpieczenia: 50.000,00 PLN

Składka roczna: 330,00 PLN

Zniżki za zawarcie dwóch i więcej ubezpieczeń w pakiecie rocznym do 15% w składce

Opcjonalnie:

Zawał serca i udar mózgu - +35% w składce

Raty 2 - +5% w składce

UWAGA! Możliwe sumy ubezpieczenia: 10.000 30.000 50.000 100.000 PLN[STRONA GŁÓWNA]  [UBEZPIECZENIA]  [SZKOLENIE]  [SKLEP]  [REKREACJA]  [AKTUALNOŚCI]  [ZDJĘCIA]  [EMAIL]