11-500 GIŻYCKO ul. MICKIEWICZA 9, tel. 602 718 580 email: ckdiver@suw.pl, ckdiver@ckdiver.plOFERTA UBEZPIECZENIA DLA PŁETWONURKÓW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków


Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.


Wariant I /Istnieją również w ofercie inne warianty/

Ubezpieczyciel dokonuje również zwrotu kosztów:

Zakres świadczeń wypłacanych w związku z zaistniałym wypadkiem może zostać rozszerzony o:

/opcja nie ujęta w poniższej kalkulacji/


Zakres terytorialny i czasowy

Teren Cały Świat

Czas ochrony - 1 rok

Przykładowa Suma Ubezpieczenia: 50.000,00 PLN


Składka roczna: 330,00 PLN

Zniżki za zawarcie dwóch i więcej ubezpieczeń w pakiecie rocznym do 15% w składce

Opcjonalnie:

Zawał serca i udar mózgu - +35% w składce

Raty 2 - +5% w składce

UWAGA! Możliwe sumy ubezpieczenia: 10.000 30.000 50.000 100.000 !!!

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurków


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego lub osoby na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego


Za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu, w tym płetwonurkowania


Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z ubezpieczającym gospodarstwo domowe, za szkody wyrządzone osobom trzecim


Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuję się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.


Ponadto zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurków pokrywa koszty:Zakres terytorialny i czasowy

Teren Cały Świat z wyłączeniem USA i Kanady


Suma Ubezpieczenia: 100.000,00 PLN

Składka roczna: 40,00 PLN

Zniżki za zawarcie dwóch i więcej ubezpieczeń w pakiecie rocznym do 15% w składce


UWAGA! Możliwe sumy ubezpieczenia: 50.000 100.000 200.000

Opcjonalnie:

Rozszerzenie ochrony o :

Np.: szkody wyrządzone przez psy, w czasie uprawiania narciarstwa, wyczynowe uprawianie sportu

Raty 2 - +5% w składce
[STRONA GŁÓWNA]  [UBEZPIECZENIA]  [SZKOLENIE]  [SKLEP]  [REKREACJA]  [AKTUALNOŚCI]  [ZDJĘCIA]  [EMAIL]