11-500 GIŻYCKO ul. MICKIEWICZA 9, tel. 602 718 580 email: ckdiver@suw.pl, ckdiver@ckdiver.plUbezpieczenia Podróżne dla Płetwonurków

Wariant
Podstawowy / Holiday Basic

Wariant
Rozszerzony / Holiday Charter


Wariant
Pełny / Holiday Charter Plus


UBEZPIECZENIE KOSZTóW LECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty leczenia w tym leczenia hiperbarycznego poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, powstałym w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu.

UBEZPIECZENIE KOSZTóW TRANSPORTU I REPATRIACJI

Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty transportu w tym transportu powietrznego i repatriacji poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia.

UBEZPIECZENIE KOSZTóW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w przypadku konieczności jego hospitalizacji i w okresie jej trwania lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia.

Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na zakwaterowanie, wyżywienie oraz powrót do kraju osoby towarzyszącej Ubezpieczającemu, jeżeli jej obecność była konieczna i została zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczającego.

UBEZPIECZENIE KOSZTóW POBYTU OSOBY WEZWANEJ DO TOWARZYSZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w razie konieczności jego hospitalizacji na okres co najmniej 7 dni lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia.

Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na zakwaterowanie, wyżywienie oraz podróż osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczającemu, jeżeli jej obecność była konieczna i została zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczającego

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKóW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczającego w czasie podróży

UBEZPIECZENIE KOSZTóW RATOWNICTWA

Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczającego, który uległ, w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu ochroną ubezpieczeniową.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w czasie podróży.

UBEZPIECZENIE BAGAŻU

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż w tym osobisty sprzęt nurkowy Ubezpieczającego w czasie podróży. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczającego oraz bagaż, który został:

UBEZPIECZENIE KOSZTóW OPóŹNIENIA DOSTARCZENIA BAGAŻU

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu, na zakup niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku, które mają zastąpić przedmioty znajdujące się w bagażu powierzonym zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego

UBEZPIECZENIE KOSZTóW PRZERWANIA PODRóŻY

Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego na wcześniejszy powrót do kraju, spowodowany:

UBEZPIECZENIE KOSZTóW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY
„ASSISTANCE”

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy „assistance” w zakresie określonym w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Podstawowy

Holiday Basic

Tylko dla Osób Towarzyszących

Rozszerzony

Holiday Charter

Płetwonurkowie oraz Osoby Towarzyszące

Pełny

Holiday Charter Plus

Płetwonurkowie

oraz

Osoby Towarzyszące

SUMA UBEZPIECZENIA

oraz górne limity odpowiedzialności w PLN

Koszty Leczenia

50.000

150.000

300.000

Koszty Transportu i Repatriacji

do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Koszty pobytu osoby towarzyszącej

do 5.000

Koszty Ratownictwa Osoby Nurkujące

do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Koszty Ratownictwa Osoby Towarzyszące

do 15.000

Koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia

do 10.000

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

10.000

20.000

30.000

świadczenie w przypadku całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu

100 % sumy ubezpieczenia NNW

Świadczenie w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu

określony % sumy ubezpieczenia NNW

Świadczenie w przypadku śmierci

50 % sumy ubezpieczenia NNW

Odpowiedzialność Cywilna

szkody w mieniu

50.000

250.000

szkody na osobie

100.000

500.000

Bagaż /w tym sprzęt nurkowy/

Osoby Nurkujące

W wariancie Rozszerzonym i Pełnym możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia Bagażu do 10.000

2.000

lub

10.000

4.000

lub

10.000

Bagaż

Osoby Towarzyszące

1.000

4.000

Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu

do 1.000

Koszty przerwania podróży

do 5.000

ASSISTANCE

gwarancja pokrycia kosztów leczenia

do wysokości sumy ubezpieczenia KL

organizacja transportu ubezpieczającego do kraju zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza


do wysokości sumy ubezpieczenia KL

organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczającego w hotelu w przypadku, gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia

do wysokości sumy ubezpieczenia KL

organizacja i zwrot kosztów powrotu ubezpieczającego do kraju w przypadku, gdy po zakończeniu leczenia ubezpieczający nie może powrócić zaplanowanym środkiem transportu

do wysokości sumy ubezpieczenia KL

organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza

do 5.000

organizacja podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia

do 10.000

organizacja i pokrycie wcześniejszego powrotu ubezpieczającego do kraju

do 5.000

wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży

do 4.000

zakwaterowanie kierowcy

do 400,- na dzień, nie dłużej niż 3 dni

pomoc finansowa

do 2.000

złożenie kaucji

do 8.000

zastępstwo procesowe

do 8.000

do 12.000

Składki – Opłaty

PŁETWONURKOWIE

Ubezpieczenia Krótkoterminowe


Wariant ubezpieczenia

Stawki w PLN za każdy dzień ubezpieczenia

Europa wraz z państwami obszaru M. Śródziemnego oraz

W. Kanaryjskimi

Cały Świat

Rozszerzony

(Holiday Charter)

150.000 PLN

6,50

8,50

Pełny

(Holiday Charter Plus)

300.000 PLN

12,30

15,90

Ubezpieczenia Roczne


Wariant ubezpieczenia

Stawki w PLN za roczny okres ubezpieczenia

okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 60 dni w ciągu roku


Europa wraz z państwami obszaru M. Śródziemnego oraz

W. Kanaryjskimi

Cały Świat

Rozszerzony

(Holiday Charter)

150.000 PLN


325,00


425,00

Pełny

(Holiday Charter Plus)

300.000 PLN

615,00


795,00

Doubezpieczenie Bagażu /Sprzęt Nurkowy/ Limit – 10.000 PLN


Ubezpieczenie Krótkoterminowe niezależnie od zakresu terytorialnego – składka za każdy dzień ubezpieczenia w PLN


12,00

Ubezpieczenie Roczne maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 60 dni w ciągu roku niezależnie od zakresu terytorialnego


500,00

Zniżki i Zwyżki w opłatach

/w trakcie obliczania stosuję się zasadę naliczania iloczynowego/


ZNIŻKI

Dzieci do 18 lat oraz młodzież szkolna i akademicka do 24 lat

30%

Grupy powyżej 5 osób

10%

ZWYŻKI

Praca fizyczna /z wyjątkiem instruktora i przewodnika nurkowego/

100%

Płetwonurkowanie sportowe

50%

Leczenie następstw choroby przewlekłej tylko dla osób do 65 roku życia

300%

Wyczynowe uprawianie sportu

100%

OSOBY TOWARZYSZĄCEUbezpieczenia Krótkoterminowe za okres nie dłuższy niż 30 dni


Wariant ubezpieczenia

Stawki w PLN za każdy dzień ubezpieczenia


Europa wraz z państwami obszaru M. Śródziemnego oraz

W. Kanaryjskimi

Cały Świat

Podstawowy

(Holiday Basic)

50.000 PLN

2,50

3,25

Rozszerzony

(Holiday Charter)

150.000 PLN

5,10

6,60

Pełny

(Holiday Charter Plus)

300.000 PLN

9,60

12,50

Ubezpieczenia Krótkoterminowe za okres przekraczający 30 dni


Wariant ubezpieczenia

Stawki w PLN za każdy dzień ubezpieczenia

Europa wraz z państwami obszaru M. Śródziemnego oraz

W. Kanaryjskimi

Cały Świat

Podstawowy

(Holiday Basic)

50.000 PLN

2,25

2,90

Rozszerzony

(Holiday Charter)

150.000 PLN

4,60

5,90

Pełny

(Holiday Charter Plus)

300.000 PLN

8,60

11,25

Zniżki i Zwyżki w opłatach

/w trakcie obliczania stosuję się zasadę naliczania iloczynowego/


ZNIŻKI

Dzieci do 18 lat oraz młodzież szkolna i akademicka do 24 lat

30%

Grupy powyżej 9 osób

15%

ZWYŻKI

Praca fizyczna

50%

Uprawianie sportów wysokiego ryzyka

50%

Leczenie następstw choroby przewlekłej tylko dla osób do 65 roku życia

300%

Wyczynowe uprawianie sportu

100%[STRONA GŁÓWNA]  [UBEZPIECZENIA]  [SZKOLENIE]  [SKLEP]  [REKREACJA]  [AKTUALNOŚCI]  [ZDJĘCIA]  [EMAIL]